8 PON Port EPON OLT öndürijiler we üpjün edijiler

Gysga düşündiriş:

CT-GEPON3840 EPON OLT, IEEE802.3ah, YD / T 1475-2006 we CTC 2.0 2.1 we 3.0 laýyk gelýän 1U standart rack bilen enjamlaşdyrylan enjam. Çeýe, ýerleşdirmek aňsat, kiçi göwrümli, ýokary öndürijilikli we beýleki aýratynlyklara eýedir.

Önüm giň zolakly süýümli elýeterlilik (FTTx), telefon we telewideniýe “üç oýun”, energiýa sarp ediş maglumatlary ýygnamak, wideo gözegçiligi, torlaýyn aragatnaşyk, hususy ulgam programmalary we beýleki programmalar üçin has amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

4 4 PON porty bilen üpjün ediň

4 4 sany RJ45 Uplink porty bilen üpjün ediň

2 2 10GE SFP + ýeri üpjün ediň (Combo)

2 2 GE SFP ýeri bilen üpjün ediň (Combo)

1 1:64 bölüji gatnaşygynda 256 ONU-ny goldamak.

Development Ösüş interfeýsine esaslanýan daşarky, in-band, CLI WEB we EMS ýaly dürli dolandyryş usullaryny goldamak.

● Adaty güýç 50W

Aýratynlyk

Dyn Dynamic Bandwidth Allocation (DBA) Support geçirijilik giňligi 64Kbps Support

ON ONU autoMAC baglanyşygyny we süzgüçini goldaň,ONU oflayn iş konfigurasiýasyny goldaň we awtomatiki düzüň;

40 4096 VLAN goşmaçalaryny, aç-açan geçiriş we öwrülişigi goldaň,goldawVLAN stacking (QinQ);

32 32K MAC setiriniň tizligini öwrenmegi we garramagy goldaň, MAC salgysynyň çäklendirilmegini goldaň;

I IEEE 802. 1d (STP), 802. 1w (RSTP) we MSTP ýaýran agaç protokolyny goldaň;

IG IGMP v1 / v2 Gizlemek we proksi goldamak, CTC dolandyrylýan köp belgili goldaw;

Priority ileri tutulýan nobat meýilnamasyny goldamak, SP, WRR ýa-da SP + WRR meýilnama algoritmini goldamak;

Port Portuň tizligini goldaýar, paket süzgüçini goldaýar;

Port Portuň aýnasyny we port magistralyny goldamak;

Logs surnallary, duýduryşlary we öndürijilik statistikasyny beriň;

WE WEB dolandyryşyny goldaň ;

N SNMP v1 / v2c toruny goldaň.

Stat Statiki ugry goldaň

R RIP v1 / 2 Support OSPF 、 OSPFv3 goldawy

CL CLI dolandyryşyny goldaň

Port Portuň tizligini goldaýar, paket süzgüçini goldaýar;

Port Portuň aýnasyny we port magistralyny goldamak;

Logs surnallary, duýduryşlary we öndürijilik statistikasyny beriň;

WE WEB dolandyryşyny goldaň ;

N SNMP v1 / v2c toruny goldaň.

Stat Statiki ugry goldaň

R RIP v1 / 2 Support OSPF 、 OSPFv3 goldawy

CL CLI dolandyryşyny goldaň

Spesifikasiýa

Enjam aýratynlyklary

 

 

IşewürlikInterfeýs

4 PON porty bilen üpjün ediň

“Uplink” üçin 2SFP + 10GE ýeri

10/100 / 1000M awtomatik gepleşik geçirip boljak, Uplink üçin RJ45: 8pc

 

Dolandyryş portlary

10 / 100Base-T RJ45 daşarky ulgam dolandyryş portuny üpjün ediň

Içindäki seti islendik GE baglanyşyk porty arkaly dolandyryp biler, ýerli konfigurasiýa portuny üpjün ediň

1 KONSOLE portuny üpjün ediň

Maglumatlaralyş-çalyş

Blokirlemeýän kommutasiýa üpjün etmek üçin 3 gatly Ethernet kommutasiýa, kommutasiýa kuwwaty 128 Gb / sek

 

 

Yşyk-diodly yşyk

RUN 、 PW görkezmeler ulgamy işleýär 、 güýç iş ýagdaýy

PON1-den PON4 görkezmeleri 4 sany PON port LINK we işjeň ýagdaý

GE1-den GE6 görkezmeleri 6 sany GE uplink-iň LINK we işjeň ýagdaýy

XGE1-den XGE2 görkezmeleri 2 sany 10GE baglanyşyk baglanyşygy we Işjeň ýagdaýy

Elektrik üpjünçiligi

220VAC AC: 100V ~ 240V, 50 / 60Hz DC: -36V ~ -72V

Kuwwat sarp etmek 50W

Agram

4.6 Kg

Iş temperaturasy

0 ~ 55C

Ölçegi

300.0mm (L) * 440.0mm (W) * 44,45mm (H)

EPON funksiýasy

EPONStandart

IEEE802.3ah, YD / T 1475-200 we CTC 2.0 、 2 ýerine ýetiriň.1 we 3.0 standart

Dinamikigeçirijilik giňligibölmek(DBA)

Kesgitli geçiriş giňligini, kepillendirilen geçiriş giňligini, iň ýokary geçirijilik giňligini, ileri tutulýanlygy we ş.m. SLA parametrlerini goldamak;

Geçirijilik giňligi 64 Kb / sek

HowpsuzlykAýratynlyklary

PON setiri AES we üç gezek şifrlemek;

ONU MAC salgysyny baglanyşdyrmak we süzmek;

VLAN

4095 VLAN goşmaçalary, aç-açan geçiriş, öwürmek we öçürmek;

4096 VLAN goşmaçalary, aç-açan geçiriş, öwürmek we öçürmek;

VLAN Stacking (QinQ) goldaw

 

MAC salgysyny öwrenmek

32K MAC salgylaryny goldaň;

Enjam esasly simli tizlikli MAC salgysyny öwrenmek;

Port, VLAN, baglanyşyk MAC çäklendirmelerine esaslanýar;

SpanningTree teswirnamasy

IEEE 802. 1d (STP), 802. 1w (RSTP) we MSTP ýaýran agaç protokolyny goldaň

Multicast

IGMP Snooping we IGMP Proxy-ny goldaň, CTC dolandyrylýan multikasty goldaň;

IGMP v1 / v2 we v3 goldaw beriň

NTP teswirnamasy

NTP protokolyny goldaň

Hyzmatyň hili (QoS)

Goldaw 802. 1p ileri tutulýan nobat meýilnamasy;

SP, WRR ýa-da SP + WRR meýilnama algoritmini goldaň;

 

Giriş dolandyryş sanawlary (ACL)

Niýetlenen IP, çeşme IP, barjak MAC, çeşme MAC, niýetlenen protokol port belgisi, çeşme protokol port belgisi, SVLAN, DSCP, TOS, Ethernet çarçuwasynyň görnüşi, IP ähmiýeti, IP paketleri protokol görnüşi ACL düzgünleri;

Paket süzmek üçin ACL düzgünleriniň ulanylmagyny goldaň;

Aboveokardaky sazlamalary, IP ähmiýetli sazlamany, aýna, tizlik çägini we programmany gönükdirmek arkaly Cos ACL düzgünini goldaň;

Akymlara gözegçilik

IEEE 802.3x doly dupleks akym gözegçiligini goldaň;

Portuň tizligini goldamak;

BaglanyşykAgregasiýa

8 port jemleýiş toparyny goldaň, her topar 8 agza portuny goldaýar

Port aýnasy

Uplink interfeýsleriniň we PON portunyň port aýnasyny goldaň

Hasaba gir

Duýduryş gündeliginiň çykyş galkany bilen goldaw;

 

Terminala, faýllara we log serwerine çykyş çykyşyny goldamak

Duýduryş

Dört duýduryş derejesini goldaň (agyrlyk, esasy, kiçi we duýduryş);

6 duýduryş görnüşini goldaň (aragatnaşyk, hyzmatyň hili, gaýtadan işlemegiň ýalňyşlygy, enjam enjamlary we daşky gurşaw);

Terminalda, logda we SNMP tor dolandyryş serwerinde duýduryş çykyşyny goldaň

Öndürijilik statistikasy

Öndürijilik statistikasynyň nusga alma wagty 1 ~ 30s;

Ulanyjy interfeýsleriň, PON portunyň we ONU ulanyjy portunyň 15 minutlyk öndürijilik statistikasyny goldaň

 

Dolandyryş hyzmaty

OLT konfigurasiýasyny tygşytlamagy, zawod sazlamalaryny dikeltmegi goldaň;

OLT onlaýn täzelenmesini goldaň;

ONU awtonom hyzmat konfigurasiýasyny goldaň we awtomatiki düzüň;

ONU uzakdan täzelenmegi we partiýany täzelemegi goldaň;

 

 

 

Tor dolandyryşy

Localerli ýa-da uzakdaky CLI dolandyryş konfigurasiýasyny goldaň;

SNMP v1 / v2c tor dolandyryşyny, goldaw zolagyny, toparlaýyn tor dolandyryşyny goldamak;

"EPON + EOC" SNMP MIB ýaýlym pudagynyň standartyny goldaň we awtomatik açyş protokoly EoC sözbaşysyny (BCMP) goldaň;

WEB konfigurasiýa goldawyny goldaň

Üçünji tarap tor dolandyryşy üçin açyk interfeýsler;

Önümiň artykmaçlygy

»Bu EPON OLT, netijeli maglumat geçirmek we bökdençsiz birikmek üçin 4 PON portly berk dizaýny özünde jemleýär.Mundan başga-da, bar bolan ulgam infrastrukturasy bilen aňsat integrasiýa üçin 4 RJ45 baglanyşyk portuny hödürleýär.

»That'söne bu hemmesi däl!EPON OLT-da 2 10GE SFP + ýeri we 2 GE SFP ýeri bar, size giňelmek we birikmek mümkinçiliklerini hödürleýär.Programmalary talap etmek üçin ýokary tizlikli birikme ýa-da toruňyz üçin köp taraply çözgüt gerekmi, EPON OLT-larymyz islegleriňizi kanagatlandyryp biler.

»EPON OLT-iň ajaýyp aýratynlyklaryndan biri, bölüniş gatnaşygy 1:64 bolan 256 ONU-ny goldamak ukybydyr.Diýmek, öndürijilige ýa-da ygtybarlylyga zyýan bermezden köp sanly ahyrky ulanyjy enjamlaryny birikdirip bilersiňiz.

»EPON OLT, ösüş interfeýsine esaslanýan, daşarky, toparlaýyn, CLI WEB we EMS ýaly dürli dolandyryş usullary bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu, tora doly gözegçilik etmegiňizi we aýratyn talaplaryňyza laýyk derejede dolandyryp biljekdigiňizi üpjün edýär.

Sorag-jogap

1-nji sorag.CT-GEPON3840 EPON OLT näme we haýsy talaplara laýyk gelýär?
J: CT-GEPON3840 EPON OLT, IEEE802.3ah, YD / T 1475-2006, CTC 2.0 2.1 we 3.0 laýyk gelýän adaty rack bilen enjamlaşdyrylan enjam.Çeýe, ýerleşdirmek aňsat, kiçi göwrümli, ýokary öndürijilikli önüm.

2-nji sorag.CT-GEPON3840 EPON OLT haýsy programmalar üçin amatly?
J: CT-GEPON3840 EPON OLT, giň zolakly süýümli elýeterlilik (FTTx), telefon we telewizor "üç adam", elektrik maglumatlary ýygnamak, wideo gözegçiligi, tor, hususy ulgam programmalary we şuňa meňzeş goşundylar üçin has amatlydyr.

3-nji sorag.CT-GEPON3840 EPON OLT-iň esasy aýratynlyklary haýsylar?
J: CT-GEPON3840 EPON OLT-iň esasy aýratynlyklary ykjam ululygy, ýokary öndürijiligi, çeýeligi we aňsat ýerleşdirilmegini öz içine alýar.

4-nji sorag.CT-GEPON3840 EPON OLT wideo gözegçilik we aragatnaşyk ulgamy üçin ulanylyp bilnermi?
J: Hawa, CT-GEPON3840 EPON OLT wideo gözegçilik we tor programmalary, şeýle hem giň zolakly elýeterlilik we energiýa sarp ediş maglumatlary ýygnamak ýaly beýleki programmalar üçin amatly.

5-nji sorag.CT-GEPON3840 EPON OLT haýsy enjam?
J: CT-GEPON3840 EPON OLT, 1U standart rack bilen enjamlaşdyrylan enjam.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler

    Habarnamamyza ýazylyň

    Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.