Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Telekommunikasiýa we sputnik antenna teleýaýlymlary bilen üpjün etmek we izolirlenen enjam wektor media maglumat geçiriş tehnologiýasy we radio birikme signalyny kabul ediji dünýä teleýaýlymy

"Wadalary ýerine ýetirmek we tabşyryklary ýerine ýetirmek" ruhy ganly we yhlasly arzuw kowalap ýörenler toparyny ýygnady.Kompaniýa, Hytaýyň ýokary tizlikli şäheri bolan Şençzheneniň Baoan etrabynyň Şajing şäherinde ýerleşýär we 10,000 inedördül metrden gowrak OEM / ODM önümçilik bazasy bar.
2003-nji ýylda önümçilik bilen meşgullanyp, hasaba alnan maýasy 5 million ýuana we 1200 inedördül metre golaý gözleg we ösüş meýdançasy bolan optiki süýümli aragatnaşyk önümlerini gözlemek we ösdürmek bilen meşgullandy.2020-nji ýylyň awgust aýynda garaşsyz işlemek üçin hasaba alyndy.Esasan XPON ONU, SFP, SFP MODULE, OLT MODULE, 1 * 9 MODUL, optiki süýümli aragatnaşyk toruna giriş önümlerini gözlemek we ösdürmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullanýar.2021-nji ýylda daşary ýurt işewürlik bölümi dörediler we daşary ýurtlarda ýaşaýan satyjylar dörediler.

CeiTa Aragatnaşyk, gözleg we önümçilikde, esasanam optiki aragatnaşyk tor protokollaryny bilmek, OMCI awtomatiki protokoly we uzak aralykdan dolandyrmak boýunça baý tejribe toplady we optiki süýümli aragatnaşyk toruna giriş önümlerini programma üpjünçiligi we enjamlary ýöriteleşdirilen gözleg we işläp düzüp biler.Müşderiler bazaryň islegini has gowy kanagatlandyryp biler ýaly, çalt eltip bermek, ýokary hilli hyzmat, nol kemçilik we tygşytly önümleri üpjün ediň.

Näme üçin bizi saýlamaly?

1.Garaşsyz önümçilik zawodlary we toparlary bilen 25 ýyl önümçilik bilen meşgullanýar.Güýçli hil ulgamy ulanylyşy has ygtybarly edýär.

2.Programma üpjünçiligi, enjamlar, işlemek we tehniki hyzmat we beýleki degişli hyzmatlar bar.Size has uly bazary açmak üçin kyn enjam we programma üpjünçilik hyzmatlaryny sazlap bileris.

3.Üç ýyllap ýokary hilli we arzan bahaly önümler bilen üpjün ediň, hiliň kepili we zawodlar bilen hyzmatdaşlyk has ygtybarly.

+
Işgärler
+
Satyş Elitasy
+
Ösümlik meýdany
+
Gözleg meýdany
HYZMAT1

Topar

Bakalawr derejesi ýa-da 2 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan 20 sany içerki we daşary ýurt satyjysy.

Hardware Bakalawr derejesi ýa-da ondan ýokary derejeli enjam gözleginde we ösüşinde 22 ýyl tejribesi bolan 5 adam.

15 15 ýyllyk gözleg we iş tejribesi bolan 4 programma üpjünçiligi R&D aspirantlary we bakalawrlary.

6 6 ýyllyk synag tejribesi bolan 3 adam, kollej derejesi ýa-da ondan ýokary müşderi hyzmat inereneri.

Korporatiw hyzmatlar

Satuwdan öňki hyzmat:

1. MOQ-a laýyklykda logo ekrany çap etmek.

2. Programma üpjünçiliginiň deslapky zawod sazlamalary mugt.

3. MOQ-a laýyklykda programma üpjünçiligi funksiýasyny özleşdirmek.

4. MOQ-a laýyklykda ýöriteleşdirilen gaplama dizaýny.

5. Uzakdan düzediş mugt.

6. Synag nusgalary mugt.

7. Mugt ştrih koduny özleşdirmek.

8. Bagyşlanan MAC Mugt.

9. Mugt hünär tehniki görkezmesi.

10. Programma üpjünçiligi funksiýasy boýunça maslahat mugt.

11. MOQ-a laýyklykda ýörite programma üpjünçiligi.

12. MOQ-a laýyklykda programma üpjünçiligi.

13. MOQ laýyklykda goşmaça uly taslamalar üçin rezident inerener.

Satuwdan soň hyzmat

1.7 * 24H maslahat berýär.

2. Programma üpjünçiligi ömürlik mugt täzelenip bilner.

3. 1 ýyl hiliň kepili.

Tehniki maslahatlara jogap bermek üçin 4.10 minut,

5. BUG programma üpjünçiligi:
2H derejesi programma üpjünçiligini täzelemäge mümkinçilik berýär,
B synp 1 iş gününiň içinde çözgüt berer we 3 iş sagadynyň içinde çözer.
C synpy 3 günüň içinde çözgüt berer we 7 günüň içinde çözer.

6. Geleşik hyzmatynyň standart işgärleri * 4 satyjy + satuw menejeri + programma inereneri + operasiýa we tehniki hyzmat inereneri, hyzmatlaryň doly toplumyny hödürleýär.

7. Uly in engineeringenerçilik taslamalary üçin hünärmen rezident tehniki işgärleri bilen üpjün ediň.

8. Enjam problemalary şertsiz girdejileriň ulanylmagyna täsir edýär.

SAHYPA

Korporatiw görnüş

Wadalary ýerine ýetiriň, wezipä ýetilmelidir.


Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.