CeiTaTech öňdebaryjy önümler bilen 2024-nji ýyldaky Russiýa aragatnaşyk sergisine gatnaşdy

2024-nji ýylyň 23-nji aprelinden 26-njy apreline çenli Russiýanyň Moskwadaky Ruby sergi merkezinde (ExpoCentre) geçirilen 36-njy Russiýa Halkara Aragatnaşyk Sergisinde (SVIAZ 2024), Şençzhenen Cinda Aragatnaşyk Tehnologiýa Co., Ltd. ") Sergi hökmünde öňdebaryjy önümleri bilen görkezdi we ONU (Optical Network Unit), OLT (Optical Line Terminal), SFP modullary we optiki ýaly önümlerine integrirlenen esasy komponentler bilen içgin tanyşdy. süýüm geçirijiler.

82114

ONU (Optiki tor bölümi):ONU optiki süýüme giriş torunyň möhüm bölegidir.Optiki signallary elektrik signallaryna öwürmek we ulanyjylara ýokary tizlikli we durnukly maglumat geçiriş hyzmatlary bermek üçin jogapkärdir.“Cinda Communications” ONU önümleri ösen tehnologiýany kabul edýär, ýokary integrirlenen we ygtybarly we dürli çylşyrymly şertlerde aragatnaşyk zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.

OLT(Optiki liniýa terminaly):Optiki süýüme giriş torunyň esasy enjamy hökmünde, OLT esasy ulgamdan optiki signallary her ONU-a paýlamak üçin jogapkärdir.“Cinda Communications” OLT önümlerinde ýokary öndürijilik, ýokary ygtybarlylyk we ýokary göwrümlilik bar we operatorlara netijeli we çeýe optiki süýüme giriş çözgütleri berip biler.

SFP moduly:SFP (Kiçijik forma faktor dakylýan) modul, Ethernet süýüm optiki baglanyşyklarynda giňden ulanylýan, gyzgyn çalşylýan, dakylýan geçiriji modul.“Cinda Communication” -yň SFP moduly dürli süýümli optiki interfeýs görnüşlerini we geçiriş serişdesini goldaýar.Highokary tizlikli geçiriş, uzak aralyga geçiriş we gyzgyn birikdirmek aýratynlyklaryna eýedir we dürli ssenariýalarda süýüm optiki aragatnaşygynyň zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.

Optiki süýüm geçiriji:Optiki süýüm geçiriji optiki signallaryň we elektrik signallarynyň özara öwrülmegini amala aşyrýan enjamdyr.Dürli optiki süýümli aragatnaşyk ulgamlarynda giňden ulanylýar.“Cinda Communication” -yň optiki süýüm geçirijileri ösen tehnologiýany we tehnologiýany kabul edýärler we ýokary tizlik, durnuklylyk we ygtybarlylyk bilen häsiýetlendirilýär we ulanyjylara netijeli we ygtybarly optiki süýüm aragatnaşyk çözgütleri bilen üpjün edip biler.

Sergi mahalynda, ýerdäki görkezişler we tehniki alyş-çalyşlar arkaly, gelýänlere aragatnaşyk tehnologiýasy pudagyndaky hünär güýjüni we innowasiýa mümkinçiliklerini doly görkezdi.Şol bir wagtyň özünde, “Cinda Communications”, aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüş tendensiýalaryny we bazar geljegini bilelikde ara alyp maslahatlaşmak üçin pudakdaky deň-duşlary we potensial müşderiler bilen çuňňur alyş-çalyşlary işjeň alyp barýar.

“Cinda Communications” üçin bu sergä gatnaşmak diňe bir öz güýjüni görkezmek üçin mümkinçilik bolman, eýsem bazaryň islegine çuňňur düşünmek we hyzmatdaşlygyň giňişligini giňeltmek üçin möhüm platforma bolup durýar.Geljekde “Cinda Communications” innowasiýa bilen dolandyrylar, önümiň hilini we hyzmat derejesini yzygiderli ýokarlandyrar we dünýä müşderilerine has professional we täsirli aragatnaşyk çözgütleri bilen üpjün eder.


Iş wagty: Maý-24-2024

Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.