Optiki modullaryň esasy öndürijilik görkezijileri

Optiki modullaroptiki aragatnaşyk ulgamlarynyň esasy bölekleri hökmünde elektrik signallaryny optiki signallara öwürmek we optiki süýümler arkaly uzak aralyklara we ýokary tizlikde geçirmek üçin jogapkärdir.Optiki modullaryň işleýşi, ähli optiki aragatnaşyk ulgamynyň durnuklylygyna we ygtybarlylygyna gönüden-göni täsir edýär.Şonuň üçin optiki modullaryň esasy öndürijilik görkezijilerine düşünmek möhümdir.Bu makala optiki modullaryň esasy öndürijilik görkezijilerini köp tarapdan jikme-jik tanyşdyrar.
1. Geçiriş tizligi
Geçiriş tizligi optiki modulyň iň esasy öndürijilik görkezijilerinden biridir.Optiki modulyň sekuntda geçirip bilýän bitleriniň sanyny kesgitleýär.Geçiriş nyrhlary adatça Mbps (sekuntda Megabits) ýa-da Gbps (sekuntda Gigabits) bilen ölçelýär.Geçiriş tizligi näçe ýokary bolsa, has ýokary maglumat zolagyny we has çalt maglumat geçirişini goldaýan optiki modulyň geçiriş ukyby şonça güýçli bolar.
 
2. inagtylyk güýji we duýgurlygy kabul etmek
Inagtylyk güýji, optiki modulyň geçýän ujundaky ýagtylygyň intensiwligini, kabul ediş duýgurlygy bolsa optiki modulyň kesgitläp biljek iň az ýagtylyk güýjüni aňladýar.Uminagtylyk güýji we kabul ediş duýgurlygy optiki modullaryň geçiş aralygynda esasy faktorlardyr.Inagtylyk güýji näçe ýokary bolsa, optiki süýümde optiki signal näçe uzakda geçirilip bilner;kabul ediş duýgurlygy näçe ýokary bolsa, optiki modul has gowşak optiki signallary ýüze çykaryp biler we şeýlelik bilen ulgamyň päsgelçiliklere garşy ukyplaryny ýokarlandyrar.
71F2E5C
3. Spektral giňlik
Spektral giňlik, optiki modul tarapyndan çykýan optiki signalyň tolkun uzynlygyny aňladýar.Spektral giňlik näçe dar bolsa, optiki süýümlerde optiki signallaryň geçiriş öndürijiligi şonça-da durnukly we dispersiýanyň we ýapyşmagyň täsirlerine şonça çydamlydyr.Şonuň üçin spektral giňlik optiki modullaryň işleýşini ölçemek üçin möhüm görkezijilerden biridir.
 
4. Fotosurat
Fotostability, uzak möhletli iş wagtynda optiki modulyň ýagty güýjüniň we spektral aýratynlyklarynyň durnuklylygyny aňladýar.Lightagtylygyň durnuklylygy näçe gowy bolsa, optiki modulyň öndürijiligi näçe az bolsa we ulgamyň ygtybarlylygy şonça-da ýokarydyr.Fotosurat optiki modullaryň hilini ölçemek üçin möhüm görkezijileriň biridir.
 
5. Temperaturanyň aýratynlyklary
Temperatura aýratynlyklary, dürli temperaturalarda optiki modullaryň işleýşine degişlidir.Optiki modulyň işleýiş temperatura diapazony näçe giň bolsa, daşky gurşawyň üýtgemegine uýgunlaşmak ukyby şonça güýçli we ulgamyň durnuklylygy şonça ýokarydyr.Şonuň üçin temperatura aýratynlyklary optiki modullaryň işleýşini ölçemek üçin möhüm görkezijilerden biridir.
 
6. Kuwwat sarp etmek we ýylylygyň ýaýramagy
Kuwwat sarp etmek, optiki modulyň iş wagtynda sarp edýän elektrik energiýasyna, ýylylygyň bölünip çykmagy optiki modulyň döredilen ýylylygy bölüp çykarmak ukybyna degişlidir.Kuwwat sarp edilişi näçe pes bolsa, optiki modulyň energiýa sarp ediş netijeliligi şonça ýokary we ulgamyň energiýa sarp edilişi şonça az bolar;we ýylylygyň ýaýramagy näçe gowy bolsa, ýokary temperaturaly şertlerde optiki modulyň durnuklylygy şonça ýokarydyr.
 
Gysgaça aýtsak, optiki modullaryň esasy öndürijilik görkezijilerine geçiriş tizligi, ýagty güýç we kabul ediş duýgurlygy, spektral giňlik, ýagtylygyň durnuklylygy, temperatura aýratynlyklary, energiýa sarp edilişi we ýylylygyň ýaýramagy we ş.m. degişlidir. Bu görkezijiler optiki öndürijiligi we ulanylýan ssenarileri bilelikde kesgitleýär. modul.Optiki modullar saýlanylanda, bu görkezijiler ulgamyň durnuklylygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin hakyky zerurlyklara esaslanyp doly göz öňünde tutulmalydyr.
 

 

 

 

 

 

 


Iş wagty: Maý-24-2024

Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.