Tor ýerleşdirmekde WIFI6 önümleriniň artykmaçlyklary

Tehnologiýanyň yzygiderli ösmegi bilen simsiz ulgamlar durmuşymyzyň aýrylmaz bölegine öwrüldi.Simsiz ulgam tehnologiýasynda, WIFI6 önümleri ajaýyp öndürijiligi we artykmaçlyklary sebäpli kem-kemden tor ýerleşdirmek üçin ilkinji saýlama bolýar.Aşakda ýedi esasy artykmaçlygy barada jikme-jik maglumat berlerWIFI6torda ýerleşdirilen önümler.

1. Has ýokary tor tizligi we geçirijiligi
WIFI6 önümleriniň tor tizligi we geçirijiligi has ýokary.WIFI5-iň öňki nesli bilen deňeşdirilende, WIFI6 has ösen modulýasiýa tehnologiýasyny we kodlaşdyryş shemasyny kabul edýär, bu geçiriş tizligini has çaltlaşdyrýar we maglumat geçirişini has ulaldýar.Bu ulanyjylara has ýumşak, has çalt tejribe berýär.

2. Toruň gijä galmagy
WIFI6 önümlerinde toruň gijä galmagy pesdir.Tor aragatnaşygynda gijä galmak gaty möhüm görkeziji.WIFI6, çarçuwanyň gurluşyny we geçiriş mehanizmini optimizirläp, ulanyjylara onlaýn oýunlar we wideo konferensiýa ýaly real wagt programmalaryny ulananyňyzda has rahat we yza çekilmäge mümkinçilik bermek arkaly toruň gijä galmagyny ep-esli azaldar.

3. Birmeňzeş baglanyşyklaryň has köp sany
WIFI6 önümleri köp sanly baglanyşyklary goldaýar.WIFI5 döwründe, yzygiderli birikmeleriň sanynyň çäklendirilmegi sebäpli, bir wagtyň özünde birnäçe enjam tora birikdirilende, ulgam dyknyşygy we tizligi peseltmek ýaly meseleler ýüze çykyp biler.WIFI6, şol bir wagtyň özünde birnäçe enjam bilen aragatnaşyk gurup bilýän, köp sanly ulanyjy köp sanly giriş (MU-MIMO) tehnologiýasyny kabul edýär, tordaky birmeňzeş birikmeleriň sanyny ep-esli köpeldýär we has köp enjamyň tora birikmegine mümkinçilik berýär. şol bir wagtyň özünde durnukly tor tizligini saklaň.

4. Toruň has gowy gurşawy we durnuklylygy
WIFI6 önümleri torda has gowy örtüge we durnuklylyga eýe.Tor ýerleşdirilende, toruň gurşawy we durnuklylygy gaty möhüm pikirlerdir.WIFI6 signalyň has giň örtügine we diwara aralaşmak ukybyna eýe bolup, toruň durnuklylygyny we örtügini netijeli ýokarlandyrýan täze signallary gaýtadan işlemek tehnologiýasyny kabul edýär.

5. Pes energiýa sarp etmek
WIFI6 önümleriniň sarp ediş güýji pes.Zatlar internetiniň we akylly öýleriň çalt ösmegi bilen, tora has köp enjam birikdirilmeli.Has netijeli tehnologiýa we dolandyryş mehanizmlerini ornaşdyrmak bilen, WIFI6 enjamyň sarp edilişini peseldýär, enjamyň hyzmat möhletini netijeli uzaldýar we daşky gurşawy goramaga goşant goşýar.

6. Has köp enjam görnüşi goldaýar
WIFI6 önümleri has köp enjam görnüşini goldaýar.WIFI6 has köp enjam görnüşiniň tora aňsatlyk bilen birikmegine mümkinçilik berýän täze enjamy tanamak we giriş mehanizmini kabul edýär.Bu, ulanyjylara has baý ulgam amaly saýlawlaryny hödürleýär.

7. Has gowy howpsuzlyk
WIFI6 önümleriniň has gowy howpsuzlygy bar.Tor ýerleşdirmekde howpsuzlyk gaty möhüm meseledir.WIFI6 tor howpsuzlygyny netijeli gowulandyrmak we ulanyjylaryň gizlinligini we maglumat howpsuzlygyny goramak üçin täze howpsuzlyk protokollaryny we tehnologiýalaryny kabul edýär.

Gysgaça aýtsak, WIFI6 önümleriniň torda ýerleşdirilmeginde has ýokary artykmaçlygy bar, meselem, ýokary tizlik we geçirijilik, toruň gijä galmagy, yzygiderli birikmeleriň sany, toruň örtügi we durnuklylygy, has az sarp edilişi, Enjamyň köp görnüşi goldanýar, has gowy howpsuzlyk we ş.m. .Bu artykmaçlyklar, ulanyjylara has ýokary hilli, täsirli we ygtybarly ulgam tejribesini hödürläp, tor ýerleşdirmek üçin WIFI6 önümlerini iň oňat saýlamaga öwürýär.


Iş wagty: 22-2024-nji maý

Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.